Izobraževalni program V ZNANJU JE MOČ

V okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016 – 2019 v sodelovanju z Zavodom znanje Postojna, na  Ljudski univerzi Postojna v maju zaključujemo prvo  50-urno brezplačno izobraževanje  z naslovom V ZNANJU JE MOČ, ki je namenjeno občanom Pivke in Postojne. Delavnice komunikacije, medsebojnih odnosov, reševanje kofliktov, prepoznavanje in obvladovanja stresa, postavljanje in uresničevanje ciljev, spoznavanje Listine EU o temeljnih pravicah, ravnanje v kriznih razmerah, prva pomoč za laike, skrb za lastno zdravje…, sodijo v sklop programov usposabljanja za osebnostni razvoj, kakovostno življenje in razvoj poklicne kariere. Med izvajalci in udeleženci spletamo podporno in socialno mrežo, ki se je pokazala kot izredno koristna tudi izven časa delavnic, na željo udeležencev pa bo aktivna  tudi po zaključku usposabljanja.

Omenjeno operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju OP 2014-2022), prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10. 1: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 10. 1. 2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

objava na spletni strani Občine Pivka

objava na spletni strani Občine Postojna

Comments are closed.

x
ŽELIMO VAM ČAROBNE PRAZNIKE TER SREČNO IN VARNO LETO 2024