Predstavitev programa “POMAGAJMO (sebi in drugim)” – PSD

Program od šolskega leta 2009/2010 redno izvajamo  na OŠ Košana in OŠ Pivka s podružnicama, na drugih osnovnih šolah pa občasno.

PREDSTAVITEV

Vsebina  PSD za osnovnošolce je: samozaščitno in preventivno  vedenje ter prepoznavanje nevarnosti na področju cestno-prometne, požarne in splošne varnosti doma, v šoli, med prijatelji, v družbi in na prostem. Če pa že pride do krizne situacije, npr. nenadna obolelost, nezgoda, naravna nesreča ali požar, da znajo starosti in znanju primerno pravilno reagirati, npr. nuditi prvo pomoč »za domačo uporabo« – pomagati sebi in drugim, poklicati ustrezne službe…..  Ob vsem tem pa je poudarek na dobrih medsebojnih odnosih, pomenu medsebojnega sodelovanja, kolektivni odgovornosti, nenasilnem vedenju, primernem reševanju  konfliktov, sprejemanju drugačnosti… ter odnosu do narave in živali.

S PSD spodbujamo zanimanje za prostovoljstvo in za delo na humanitarnem področju, kot na primer za prostovoljno  gasilstvo, civilno zaščito, Rdeči križ, Karitas, drugih reševalnih služb in društev…, hkrati pa približamo udeležencem mnoge poklice, kot so reševalci, poklicni gasilci, delo v civilni zaščiti, poklici v zdravstvu, sociali, vzgoji in izobraževanju, policiji…

POSEBNOSTI DELAVNIC SO:

  • vse »na enem mestu« – širok spekter koristnih znanj za vsakdanje življenje
  • da ga vodita dva mentorja, ki se med seboj dopolnjujete in tako lahko optimalno poskrbita za učence (jih vključita v delo);
  • teorija in praksa se prepletata;
  • v pogovoru z učenci tekom delavnice »obdelamo« določen  primer, z učenci se pogovorimo, kakšne izkušnje in mnenje imajo o obravnavani temi, ki ga potem osvetlimo z vseh zornih kotov. Ob zaključku ure na kratko ponovimo vsebino, ki smo se jo naučili;
  • učencem sta mentorja po potrebi na voljo tudi izven časa razredne ure v kateri izvajamo projekt (preko telefona, meila ali osebno…)

 

Delavnice vodita:

Lili Primc, avtorica in vodja programa – novinarka, strokovna sodelavka  Društva Vita Pivka z dolgoletnimi izkušnjami pri delu z otroki, mladimi, odraslimi in starejšimi, z opravljenim profesionalnim usposabljanjem strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju krepitve kompetenc za preprečevanje nasilja, mentorica medgeneracijskega sodelovanja,  mentorica mladih, podpredsednica Prostovoljnega gasilskega društva Palčje, članica predsedstva Gasilske zveze Postojna, operativna gasilka, članica ekipe prve pomoči Občine Pivka

Duško Gojić, soavtor in pomočnik vodje programa – strokovni sodelavec in predsednik Društva Vita Pivka z večletnimi izkušnjami pri delu z mladimi in odraslimi, z opravljenim profesionalnim usposabljanjem strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju krepitve kompetenc za preprečevanje nasilja, operativni gasilec (NGČ), tehnični reševalec, mentor mladih, mentor medgeneracijskega sodelovanja,  član ekipe prve pomoči Občine Pivka

Po potrebi sodelujemo s policisti, z drugimi gasilci, vodniki reševalnih psov, ostalimi reševalnimi službami in strokovnjaki za posamezna področja.

ZAKAJ ZA VSE UČENCE OD 1. DO 9. RAZREDA:

Menimo, da je prav, da so v projekt vključeni vsi učenci od 1. do 9. razreda in ne le tistih nekaj, ki se odločijo za krožek prve pomoči, gasilstva, kakšen drug krožek  ali izbirni predmet s podobno tematiko. Vsi otroci morajo imeti možnost spoznati teme iz projekta in se (na)učiti pomagati sebi in drugim.

Pravilno se nam zdi, da  začnejo učenci znanje iz projekta POMAGAJMO (sebi in drugim) pridobivati  že v prvem razredu in ga skozi   leta šolanja nadgrajujejo. Če bo na takšen način rešeno vsaj eno življenje ali olajšano trpljenje poškodovani/oboleli osebi, smo vsi skupaj naredili veliko.

ZAKAJ TA PROGRAM:

Ugotovili smo, da je večina aktivnosti naravnana storilnostno oziroma tekmovalno, npr. športna tekmovanja, preverjanje znanja prve pomoči, gasilska tekmovanja….., premalo pa je poudarka na tovariškem odnosu, nenasilni komunikaciji in rednem usposabljanju. Običajno so vaje intenzivne pred tekmovanjem in so namenjene predvsem za dosego rezultata ne pa praktičnemu znanju oziroma ukrepanju v dejanski situaciji.

Žal se večkrat srečujemo s primeri, ko bi ljudje radi pomagali, pa ne znajo in z nepravilno pomočjo naredijo več škode kot koristi. Veliko pa je tudi takih, primeri so tako med mladostniki kot tudi med odraslimi, ko ponesrečenega ali nenadno obolelega pustijo in pobegnejo s kraja dogodka (ne le pri prometnih nesrečah).

Veliko je že, če otroke naučimo prisebno reagirati, da se ne prepustijo paniki, da vedo koga poklicati, da znajo do prihoda reševalcev npr. zaustaviti krvavitev, nezavestnega obrniti v pravilni položaj, večji otroci oživljati, ponesrečenca, ki je pri zavesti in ni v življenjsko ogroženem stanju pa vsaj spodbujati in hrabriti do prihoda reševalcev; da jih (na)učimo strpnosti in pomena dobrih medsebojnih odnosov…

Z ozaveščanjem  o zdravem življenjskem slogu, srčno žilnih obolenjih in motnjah srčnega ritma, kar vse je neločljivo povezano, je potrebno pričeti že v osnovnih šolah in sicer: v drugi triadi teoretično preko pogovora in delavnic, v tretji triadi, to je v sedmih, osmih in devetih razredih, pa smo tovrstno ozaveščanje dopolnili s temeljnimi postopki oživljanja na lutki in učence naučili uporabe avtomatskega defibrilatorja.

Le ozaveščeni otroci bodo lahko svoje znanje uporabili v krizni situaciji tako doma kot tudi v šoli, med prijatelji…. Predvsem pa je pomemben primeren odnos do sočloveka.

Dolgoročno bomo na ta način izobrazili generacijo (ije) otrok, ki bodo tudi kot odrasli znali pravilno ravnati in reagirati. ZATO UPAMO, DA BO PROGRAM TRAJNE NARAVE, SAJ BO LAHKO LE TAKO V POPOLNOSTI ZAŽIVEL.

Verjamemo, da lahko s skupnimi močmi naredimo veliko dobrega.

Na pivških šolah smo program nadgradili s krožkom IMEJMO SE LEPO (ki ga delno financira Občina Pivka) v katerega se lahko vključujejo vsi tisti, ki bodo želeli znanje iz projekta nadgraditi. Namen krožka je koristno in vodeno  uporabiti prosti čas po pouku in s tem tudi razbremeniti prezaposlene starše; druženje; spoznati prednosti vseživljenjskega učenja; sprejemati drugačnost; prepoznavanje nevarnosti, samozaščitno vedenje, če pride do nesreče pa pravilno ukrepati na področju splošne, požarne, cestno-prometne in druge varnosti, spoznati osnove prve pomoči za »domačo uporabo«… in ugotoviti, da se imamo lahko lepo tudi s skromnimi sredstvi in se ob tem  še kaj dobrega in prijetnega naučimo.

Comments are closed.

x
ŽELIMO VAM ČAROBNE PRAZNIKE TER SREČNO IN VARNO LETO 2024